Indices Current Net Change
HANGSENG (27 Nov) 26,894.68 75.23
JAKARTA (27 Nov) 5,783.34 23.42
KOSPI (27 Nov) 2,633.45 7.54
NIFTY (27 Nov) 12,968.95 -18.05
NIKKEI (27 Nov) 26,644.71 107.40
SENSEX (27 Nov) 44,149.72 -110.02
SHANGHAI (27 Nov) 3,408.31 38.58
STRAIT TIMES (27 Nov) 2,855.82 -1.66