Indices Current Net Change
HANGSENG (16 Nov) 26,183.53 80.19
JAKARTA (16 Nov) 6,012.35 56.61
KOSPI (16 Nov) 2,092.40 10.87
NIFTY (16 Nov) 10,682.20 65.50
NIKKEI (16 Nov) 21,680.34 -123.28
SENSEX (16 Nov) 35,457.16 196.62
SHANGHAI (16 Nov) 2,679.11 10.94
STRAIT TIMES (16 Nov) 3,083.60 29.07