Indices Current Net Change
HANGSENG (17 Nov) 29,199.04 180.28
JAKARTA (17 Nov) 6,051.73 13.82
KOSPI (17 Nov) 2,533.99 -0.80
NIFTY (17 Nov) 10,283.60 68.85
NIKKEI (17 Nov) 22,396.80 45.68
SENSEX (17 Nov) 33,342.80 235.98
SHANGHAI (17 Nov) 3,374.54 -24.71
STRAIT TIMES (17 Nov) 3,382.38 41.08